16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda oylanacak maddeler hangisidir

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda oylanacak maddeler hangisidir

By Suat | | Posted in Yaşam | 4174 Views

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak adlandırılan başkanlık sistemi referandumunda oylanacak değişiklik maddeleri 18 adet. Ancak değiştirilen, mülga edilen, dolaylı değişen toplamda 70 madde var.

1

0

0

Madde 18

Score: 0%

More
Yürürlük maddesi. Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olmasının yolunu açan maddenin değişiklik halkoyunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesini sağlıyor.
2

0

0

Madde 17

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanlığı seçiminin genel seçimle birlikte 3 Kasım 2019’da yapılmasını öngörüyor.
3

0

0

Madde 16

Score: 0%

More
Başbakanlık’a son veriliyor; Başbakan ve bakanlar kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı’na aktarılıyor.
4

0

0

Madde 15

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır.
5

0

0

Madde 14

Score: 0%

More
HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) isminden “Yüksek” kelimesi çıkarılmış, üye sayısı 13 e indirilmiş ve bunun 7 sinin Cumhurbaşkanı’nın atayacağı şeklinde düzenlenmiştir.
6

0

0

Madde 13

Score: 0%

More
Askeri mahkemeler kaldırılıyor.
7

0

0

Madde 12

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanına olağanüstü hal ilanı yetkisi veriyor.
8

0

0

Madde 11

Score: 0%

More
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
9

0

0

Madde 10

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması, vekaletine ilişkin yeni düzenlemede, yardımcılarından birini, aynı yetkilere haiz olarak atama yetkisi verilmektedir.
10

0

0

Madde 9

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanının cezai sorumluluklarını düzenliyor. Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun teklifi ve üye tamsayısının beşte üçünün kabul oyu ile Yüce Divana (15 üyesinin 13 ünün Cumhurbaşkanı tarafından atanan) sevk kararı alınabilir.
11

0

0

Madde 8

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini genişleterek yeniden düzenleyen maddedir. Kararname çıkarma yetkisi, uluslararası andlaşmaları onaylama, ordunun başkomutanı olması, bakanlar, bürokratları atama yetkisi gibi...
12

0

0

Madde 7

Score: 0%

More
Cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarını ve seçimlerini düzenliyor.
13

0

0

Madde 6

Score: 0%

More
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkilerinin düzenlenmesi. Yasama Organı'nın Yürütme'yi hukukî yollarla denetlenme imkânlarının ortadan kaldırması sonucunu doğurur mu?
14

0

0

Madde 5

Score: 0%

More
Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesi teklif edilmekte ve “…Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde karaname çıkarma yetkisi vermek…” görev ve yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması öngörülmektedir.
15

0

0

Madde 4

Score: 0%

More
Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçimleri dört yerine beş yılda bir ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”
16

0

1

Madde 3

Score: 0%

More
2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile belirlenen, milletvekili seçilme yaşı 18’e indirilmiştir.
17

0

1

Madde 2

Score: 0%

More
2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile belirlenen milletvekili sayısı, 550 yerine 600 e çıkarılmıştır.
18

1

0

Madde 1

Score: 100%

More
7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız mahkemelerce” ibaresi yerine “bağımsız ve tarafsız mahkemelerce” olarak düzenlenmiştir.

Comments